011 / 30 65 350

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA
ORGANIZATOR PUTOVANJA S.A.B. TRAVEL DOO
Uz ovaj Ugovor o putovanju važi GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja broj 300055474 od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja. 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj  B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja 1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
Osoba zadužena za prijem reklamacije u S.A.B. Travel-u:
Obućina Žaklina, Beograd, Deligradska br.9, 011/3065-350, office@sab.travel
Tešić Zorica, Beograd, Nikole Spasića br. 3, 011/3283-777, citycentre@sab.travel
Tomić Vladimir, Novi Sad, Grčkoškolska br.7, 021/430-980, sabns@sab.travel
Potvrda se izdaje u skladu sa Pravilnikom o garanciji putovanja i važi bez pečata i potpisa

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.3731 RSD proveri >>

© 2018 S.A.B. Travel d.o.o.