011 / 30 65 350

SVI ARANŽMANI KLIKNI OVDE

SOLUN - Proleće 2017.

SOLUN - Proleće 2017.

autobusom, 4 dana, 2 noćenja

 Termin putovanja Hotel Cena po osobi
10.05.2017-13.05.2017. METROPOLITEN 3* 99 € 


Hotel Metropoliten

Hotel se nalazi u elitnom delu Soluna na glavnoj ulici Vsilissis Olgas i početku uluca Tsimitski i Egnatia. Sve sobe sa TWC i fenom, klimom, frižiderom, SAT TV i telefonom. Gostima hotela su na raspolaganju bar, restoran, konferencijske sale, i besplatni WIFI. Usluga, noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluživanje).

Program putovanja

1.DAN (sreda): BEOGRAD – SOLUN. Sastanak grupe u 20.30 h na autobuskom terminalu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe.  Polazak autobusa u 21.00 časova. Vožnja preko Makedonije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.Noćnavožnja.

2. DAN (četvrtak): SOLUN. Dolazak u Solun u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Ladadiki, Gradska luka, Bela kula, Makedonsko poyorište, Sakmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne za individulano razgledanje. Noćenje.

3.DAN (petak): SOLUN – METEORI  – SOLUN. Doručak u hotelu.  Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta manastirima Meteora. Čuveni viseći manastiri izgradjeni na stenama. Noćenje.

4. DAN (subota): SOLUN- BEOGRAD. Doručak u hotelu. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do 12.00h Organizovan odlazak i poseta Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Polazak za Beograd oko 14.00h. Put vodi preko Makedonije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Beograd na mesto polaska oko ponoći. Kraj programa.

 


Doplate/Popusti
  • DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40 €. Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

U cenu je uključeno
  • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
  • Dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Solunu
  • Obilaske prema programu putovanja
  • Usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
  • Troškove organizacije putovanja.

U cenu nije uključeno
  • Medjunarodno putno-zdravstveno osiguranje
  • Fakultativne izlete
  • Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
  • Individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
Cene fakultativnih izleta po osobi

Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:

- Manastiri Meteora - 30 €

NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno I šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.sab.travel,
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
-U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”
( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
-S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je raden na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br 1. od 30.03.2017.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA S.A.B. TRAVEL
Licenca OTP br. 73/2014 od 14.11.2014.

 

 

PRODAJNI KURS: 1 € = 120.7204 RSD proveri >>

© 2019 S.A.B. Travel d.o.o.